ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഓഗസ്റ്റ് 21

ഓണാശംസകള്‍


എന്നെ സഹിക്കുന്ന... എന്റെ പരിമിതികളെയും കഴിവുകേടുകളേയും സ്നേഹിക്കുന്ന...
ഏവര്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകള്‍...!