ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഓഗസ്റ്റ് 2

Solitude - ഏകാന്തത

ഏകാന്തതയുടെ കിനാവും...കണ്ണീരും....!