ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഓഗസ്റ്റ് 15

നിശ്വാസം... Struggle for breath

                                      നിന്‍ ചുടു നിശ്വാസത്തിലലിഞ്ഞുചേരാന്‍.....!