ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

ABOUT ME

My Photo
Shilin, living in Muscat.
വികാരവിക്ഷോപങ്ങള്‍ വിവേകത്തിന്‌ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മണ്ടന്‍...!
shilinpb@gmail.com