ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, സെപ്റ്റംബർ 2

ഉടഞ്ഞ കിനാക്കള്‍

                                                         ഉടഞ്ഞ കിനാക്കള്‍...!!!