ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, സെപ്റ്റംബർ 11

സ്വപ്നത്തിന്‍ കളിയോടം...!

                         നിദ്രതന്‍ നീരാഴി നീന്തിക്കടക്കുമ്പോള്‍...സ്വപ്നത്തിന്‍ കളിയോടം കിട്ടീ...