ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഒക്‌ടോബർ 21

സമകാലിക ഒമാനി കവിതകള്‍


       സമകാലിക ഒമാനി കവിതകള്‍ - By "ഇടം മസ്ക്കറ്റ്"