ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഒക്‌ടോബർ 22

പ്രിയ്യപ്പെട്ട കവി എ.അയ്യപ്പന് ഒരു പിടി രക്തപുഷ്പങ്ങള്‍....!!!


എന്റെ ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കുന്നവരോട~ അയ്യപ്പന്‍ പറഞ്ഞത്...
“മണ്ണ് മൂടുന്നതിനു മുന്പ്ച‌ ഹൃദയത്തില്നിപന്ന് ആ പൂവ്‌ പറിക്കാം”