ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2011, ഫെബ്രുവരി 10

മൗന നൊമ്പരം...

Acrylic on Canvas                                                              ഒരു മൗന നൊമ്പരത്തിന്റെ മധുരിമയില്‍....!