ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2011, ജൂൺ 12

എന്റെ പ്രണയിനിക്ക് സ്നേഹപൂര്‍വം

എന്റെ പ്രണയിനിക്ക് സ്നേഹപൂര്‍വം...!